Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎1 Nisan 5783 | ‎23/03/2023

Scroll to top

Top

Berl Katzenelson, manhíg tnuát haAvodá umatzpén lejaveréha

Berl Katzenelson, manhíg tnuát haAvodá umatzpén lejaveréha

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ברל היה מנהיג והוגה דעות של תנועת העבודה. הוא היה הסמכות המוסרית של מפלגות הפועלים בארץ בתקופת המנדט והיה דמות מפתח בעליה השניה.
נולד בבוברויסק, בילרוסיה למשפחה אורתודוכסית. הוא קיבל חינוך מסורתי ומשכיל. אביו היה חבר ב»חובבי ציון» ומילדות הוא גדל עם החלום לעלות לארץ ישראל.
בזמן שהיה בבילרוסיה הוא עבד כספרן בספריה של ספרים ביידיש ועברית וכמו כן היה מורה לספרות עברית ולהיסטוריה יהודית בבית-הספר לבנות של «חברת מפיצי ההשכלה». בשני התפקידים הללו היתה לו השפעה רבה על דעותיהם של אנשים צעירים והוא נטע בהם את חלום הציונות.
בנוסף לרצונו לעלות לארץ ישראל הוא גם דגל בעבודה פיזית וכאשר עלה לבסוף לארץ ב 1908 הוא עבד בפתח תיקווה. הוא התגורר שם לזמן מה יחד עם ברנר וגורדון, שבהם מצא חברים בנפש וברוח. הוא עבד בחוות רבות וסייע בהקמתן של הסתדרויות של הפועלים החקלאים בגליל וביהודה. הוא אף נבחר לשמש כמזכיר שלהן.