Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎6 Iyyar 5781 | ‎18/04/2021

Scroll to top

Top

Sipuró shel kurs hatáis harishón be-Israel

Sipuró shel kurs hatáis harishón be-Israel


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –

קורס הטייס הראשון בחיל האוויר הושלם במרץ 1949 בשדה שמואל, במסגרת
טייסת הקרב הראשונה, ארבעת בוגרי הקורס ישעיהו גזית, דני שפירא, מוטי הוד,טיבי בן שחר, שעברו הכשרה בצ׳כוסלובקיה.