Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Tammuz 5784 | ‎19/07/2024

Scroll to top

Top

Amnon Shamush

Amnón Shamúsh kotev al Jáleb, bemiljémet Yom HaKipurím

12 Tishri 5777 (13/10/2016) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – זה מכבר נתרוקנה הקהילה מיהודיה וממנהיגיה, ונותרו בה רק זקנים וחולים וקטנים התלויים בהם. גברים לא נשארו בעיר. מי שהיה לו במה לשלם ומי שהיה לו אל מי לפנות מיהר ויצא. … Leer más