Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎5 Tammuz 5782 | ‎03/07/2022

Scroll to top

Top

Psifás tsivoní ben 1600 shaná hitgalá beYavné

Psifás tsivoní ben 1600 shaná hitgalá beYavné

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הפסיפס נחשף על ידי רשות העתיקות בחפירה לפני הקמת שכונה חדשה. לדברי הארכיאולוגים, יתכן שהוא שימש כרצפת בית מגורים מפואר, שהיה שייך לשכונת אמידים ששכנה בסמוך לאזור התעשיה