Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Kislev 5783 | ‎09/12/2022

Scroll to top

Top

Sefer al toldót ha-mishpát be-Israel shel dr. Natán Barón

Sefer al toldót ha-mishpát be-Israel shel dr. Natán Barón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – משפט יצרים ופוליטיקה/ ברון נתן
מה מתרחש מאחורי דוכן השופטים הגבוה, בלשכות הסגורות ובדיונים הסודיים?
בספר זה מציג ד”ר נתן ברון תמונה מלאה ומרתקת של התרחשויות דרמטיות במערכת השיפוט בארץ ישראל בסוף המנדט ובשנים הראשונות למדינה, שבהן הוקמה והתבססה המערכת הישראלית החדשה לאחר עזיבת הבריטים. בספר מתוארות פרשיות חסויות וסודיות, חלקן קשות ובעייתיות ביותר, שאותן חשף המחבר בשורה של מחקרים המתבססים על מסמכים מקוריים שמצא בארכיונים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו”ל