Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Tammuz 5781 | ‎23/06/2021

Scroll to top

Top

Anton Schmid

Anton Schmid, hasamál hanátzi Jasíd Umót Olám

1 Kislev 5780 (28/11/2019) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ב-31 בדצמבר 1941 אירח שמיד בדירתו את הנהגת המחתרת היהודית של ‘דרור’ לכבוד השנה החדשה. במעמד זה שב והביע את סלידתו מהנאציזם. טטנבאום, שהיה בין הנוכחים, אמר כי לאחר המלחמה, לכשתוקם המדינה היהודית, היא תדע … Leer más