Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Anton Schmid, hasamál hanátzi Jasíd Umót Olám

Anton Schmid, hasamál hanátzi Jasíd Umót Olám

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ב-31 בדצמבר 1941 אירח שמיד בדירתו את הנהגת המחתרת היהודית של ‘דרור’ לכבוד השנה החדשה. במעמד זה שב והביע את סלידתו מהנאציזם. טטנבאום, שהיה בין הנוכחים, אמר כי לאחר המלחמה, לכשתוקם המדינה היהודית, היא תדע להכיר כבוד לשמיד על עזרתו ליהודים. שמיד השיב שהוא יישא בגאווה את אות הכבוד. אולם למרבה הצער, שני האישים לא זכו לראות את סוף המלחמה ואת חלומם מתגשם.

בינואר 1942 נאסר שמיד, נשפט ונידון למוות בבית-דין צבאי, וב-13 באפריל 1942 הוצא להורג ונקבר בבית העלמין של וילנה.

ב-13 באוקטובר 1964, יד ושם הכיר באנטון שמיד בתור חסיד אומות העולם