Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Av 5781 | ‎29/07/2021

Scroll to top

Top

David Maaravi

Ha-omán ha-nishkáj David Maaravi

18 Tevet 5775 (08/01/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ביום מופלא אחד גילתה האוצרת נורית טל־טנא תריסר ציורים של האמן הנשכח דוד מערבי – סבא רבא של בעלה ומקורבו של נחום גוטמן

Leer más