Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎27 Av 5781 | ‎05/08/2021

Scroll to top

Top

Ha-omán ha-nishkáj David Maaravi

Ha-omán ha-nishkáj David Maaravi


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ביום מופלא אחד גילתה האוצרת נורית טל־טנא
תריסר ציורים של האמן הנשכח דוד מערבי – סבא
רבא של בעלה ומקורבו של נחום גוטמן