Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎30 Kislev 5782 | ‎04/12/2021

Scroll to top

Top

Hasodót shel Metsadá alpí Dr. Gay Shtibel

Hasodót shel Metsadá alpí Dr. Gay Shtibel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כך נוצר מיתוס יהודי: 50 שנה לחפירת מצדה
בימים אלו מציינים 50 שנה לתחילת החפירה הארכיאולוגית במצדה, שהפכה למיתוס בזהות היהודית ואתוס שעליו חונכו בני נוער שנשבעו: “שנית מצדה לא תיפול” אז מה יש בו, במקום, שהפך לאתר הכי מבוקר בישראל?

guy