Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Nisan 5783 | ‎31/03/2023

Scroll to top

Top

Jasíd Umót Haolám hayapáni, Chiune Sugihara, shehetzíl alféy yehudím

Jasíd Umót Haolám hayapáni, Chiune Sugihara, shehetzíl alféy yehudím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – צ`יאונה סמפו סוגיהרה היה דיפלומט יפני ששירת כקונסול של האימפריה היפנית בליטא בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא ניצל את מעמדו ועזר לאלפי יהודים לצאת מהארץ בכך שנתן להם אשרות כדי שיוכלו לנסוע ליפן, אפילו שסיכן את הקריירה שלו, את חייו ואת בטחון משפחתו.
הוא ידע שכאיש ציבור רשמי הוא חייב לציית לפקודות האימפריה היפנית, למעשה, בצייתנות לקיסר שלו, הייתה מעלה שלימדו אותו לאורך כל חייו.
אבל מצד שני, דמו והקודים הסמוראים אמרו לו שבכל הזדמנות אפשרית, עליו לעזור לנזקקים.
הוא ידע טוב מאוד שאם הוא מפר את הוראות ממשלתו, הוא יפוטר, ישימו אותו ללעג וזו תהיה סופה של הקריירה הדיפלומטית שלו. במצב כזה, יקשה עליו לפרנס את משפחתו בעתיד. וזה במקרה הטוב, אם לא ייפול בידיים של הנאצים. אבל בסופו של דבר החליט לעשות את מה שצו מצפונו אמר. הוא החליט לחתום על אלפי האשרות כדי שהפליטים היהודים יוכלו להיכנס לארצו.