Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎29 Adar 5783 | ‎22/03/2023

Scroll to top

Top

Yaldei haGueto mesajakim be-Miljemet Amalek

Yaldei haGueto mesajakim be-Miljemet Amalek


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ילדים בגטו משחקים «מלחמה בעמלק»

… אך יודעות הן מראש, שכל ההבטחות הן לשוא, כי אין ביכלתו לעשות כלום. הנה
ביקש ה»יודענראט» עוד רובע אחד «למרחב מחייתו» של הגיטו וקיבל בתשובה…»אקציה»
חדשה,
שביערה את המועמדים לרובע זה ו»טיהרה» את העיר משרידי יהודיה… ולכן אוי לו
ל»יודענראט» אם לא יבקש מעונות נוספים לגיטו, אך אבוי יהיה לתושביו, אם יגלה סוד
הצפיפות לרוצחים