Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tishri 5784 | ‎23/09/2023

Scroll to top

Top

Ish hamodiín hayehudí shelakád et mefakéd Auschwitz

Ish hamodiín hayehudí shelakád et mefakéd Auschwitz

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מסבירה הנכדה ומספרת ששמר במגירה נעולה את המסמכים המוכיחים את חלקו בתפיסתו של רודולף הס, וכללו בין היתר הודאה בכתב ידו של הרוצח, דו»ח שכתב אברהמס על המצוד אחר הס וחקירתו, ספר המבקרים של הס בזמן שהיה מפקד מחנה אושוויץ, מסמכים אישיים של מפקד מחנה הזוועות, כולל תעודת החברות במפלגה הנאצית, ומכתב של קרל לאשתו שבו הודיע לה על לכידתו של הס. לפני מותו ביקש הסבא להעביר את המסמכים בסוד למשמרת ב»יד ושם