Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Kislev 5783 | ‎07/12/2022

Scroll to top

Top

Leil HaSéder shel Sigmund Shelomó Freud

Leil HaSéder shel Sigmund Shelomó Freud

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בין תכונות האופי בולטת רוחניות היהודים. פרויד ראה תכונה זו, העוברת מדור לדור, כעומדת בניגוד חריף לנצרות של פאולוס, שהכניסה אלמנטים מיסטיים ורב־אליליים לדת החדשה. פרויד אף ראה באיסור המונותיאיסטי היהודי על צלמים, פסלים ומסכות, כבעל תרומה בעלת משקל רב ללידת היהדות כדת על־חושית, שבמרכזה רעיון אלוהי מופשט. לדעתו, אכן השפיעה הדת על עיצוב התכונה הבסיסית היהודית – רוחניות שאינה מקבלת מרות – אך היא סיימה את תפקידה ובעת הזו מתייחדים יהודים בתכונות שדתם הקדמונית הורישה להם, שממצוותיה הם יכולים להשתחרר.