Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Kislev 5784 | ‎05/12/2023

Scroll to top

Top

Shivím vejamesh shaná letibúa haoniyá Patria, mesifró shel Naftali Ron

Shivím vejamesh shaná letibúa haoniyá Patria, mesifró shel Naftali Ron

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרשת הפטריה יצרה הד גדול ביישוב העברי. רבים הבינו כי איום רב נשקף
ליהדות אירופה מגרמניה הנאצית, והזדהו עם מאבקם של המעפילים להגיע אל
חופי הארץ ולהתיישב בה. אולם הציבור היהודי הזדעזע ממספר הקורבנות הרב
שטבעו ממש מול חופי הארץ, והפרשה פגעה מורלית בתנועת ההעפלה