Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Adar I 5784 | ‎02/03/2024

Scroll to top

Top

Hannah Karminski

Nashim peilót ba-Aliyat yeladím miGuermania: Hannah Karminski mi-Berlín

7 Shevat 5777 (02/02/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הצעדים שנקטו הנאצים עם עלייתם לשלטון, ניכרו באופן מיוחד בפגיעתם בנשים היהודיות. למרות ההתקדמות מבחינת מעמד האשה בגרמניה של שנות העשרים היה מעמדן החברתי מוחלש והן היו פגיעות במרחב הציבורי כמו גם … Leer más