Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Yom Tel Jai

Yom Tel Jai


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הקרב
האירועים בשטח לא חיכו לתום הדיונים בעורף. ביום י»א באדר תר»פ(1.3.1920)) הגיעה לתל-חי קבוצת חמושים. הם דרשו לערוך חיפוש אחר הצרפתים שנואי נפשם. יוסף טרומפלדור נעתר לבקשה מתוך ידיעה כי החיפוש יסתיים בלא כלום.
מסיבה שלא הובהרה מעולם, נשמעה לפתע ירייה מחדר העלייה. תוך שניות התפתחו בחצר חילופי-אש, שנמשכו כל אותו יום. מגיני תל חי עמדו בגבורה מול תוקפיהם.
לקראת ערב החליטו בלב כבד כי אין ברירה אלא להתפנות.
טרומפלדור נפצע אנושות.
הרופא שטיפל בו העיד כי לפני מותו אמר טרומפלדור: ‘אין דבר, טוב למות בעד ארצנו’.

שבעה חודשים לאחר הקרב, שבו המתיישבים לתל-חי, כפר גלעדי ומטולה ושיקמו את הנקודות.
אצבע הגליל נכללה בתחום המנדט הבריטי ולימים, בתחומי מדינת ישראל.