Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Tammuz 5784 | ‎22/07/2024

Scroll to top

Top

Bajafirót baGalil nimtzeá hajavá hajaklaít hayehudít harishoná umikvé ben 2000 shaná

Bajafirót baGalil nimtzeá hajavá hajaklaít hayehudít harishoná umikvé ben 2000 shaná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת מחלף מרכזי בצומת המוביל שבגליל התחתון, ביוזמת נתיבי ישראל, נחשפו לאחרונה שרידים של חווה חקלאית מתקופת בית שני ובהם מקווה טהרה מפואר. זוהי החווה החקלאית היהודית הראשונה שהתגלתה בגליל. החפירות התנהלו בעזרת פועלים מכפר מנדא, תלמידי מכינות קדם צבאיות ומתנדבים מיישובי הסביבה, בהם תושבי קיבוץ חנתון הסמוך וחניכי המכינה הקדם צבאית בחנתון