Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Iyyar 5781 | ‎22/04/2021

Scroll to top

Top

Bejól dor vadór hayehudím jogueguím Purím mishelahém, keshenitzlú

Bejól dor vadór hayehudím jogueguím Purím mishelahém, keshenitzlú

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כבר בימי הביניים שאלו את עצמם יהודים את השאלה: כיצד נציין את העובדה שבכל דור ודור קם המן חדש לעם ישראל, ובכל דור ודור מציל האל את עמו מידיו? את התשובה לשאלה הדוחקת מצאו במדרש משלי בובר פרשה ט’: “כל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם שנאמר (אסתר ט’ כ”ח) “וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים”.