Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎5 Kislev 5783 | ‎29/11/2022

Scroll to top

Top

Bejól dor vadór hayehudím jogueguím Purím mishelahém, keshenitzlú

Bejól dor vadór hayehudím jogueguím Purím mishelahém, keshenitzlú

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כבר בימי הביניים שאלו את עצמם יהודים את השאלה: כיצד נציין את העובדה שבכל דור ודור קם המן חדש לעם ישראל, ובכל דור ודור מציל האל את עמו מידיו? את התשובה לשאלה הדוחקת מצאו במדרש משלי בובר פרשה ט’: «כל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם שנאמר (אסתר ט’ כ»ח) «וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים».