Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Iyyar 5784 | ‎20/05/2024

Scroll to top

Top

Brejót anák le-baéi Beit Hamikdásh haShení, nitgalú bi-Yrushaláyim

Brejót anák le-baéi Beit Hamikdásh haShení, nitgalú bi-Yrushaláyim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – על פי עדותו של יוסף בן מתתיהו בספרו «מלחמת היהודים עם הרומאים», לרגלי המקדש שכנה קרית השלטון והמינהל. בין המבנים שהוא מנה באזור זה, היו בית מועצת העם וה»קסיסטוס» – לשכת הגזית. הלשכה זו, כך על פי התלמוד, היתה מקום מושבו של הסנהדרין, בית הדין הגבוה של העם היהודי בימי הבית השני. לא מן הנמנע שהמבנה המפואר שנחשף בידי רשות העתיקות השתייך לאחד מן השניים.