Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Nisan 5783 | ‎31/03/2023

Scroll to top

Top

Edvin Shoker, metsíl et Kodeshé Yahadút Irak

Edvin Shoker, metsíl et Kodeshé Yahadút Irak

HAPINA HAIVRIT, CON IRIT GREEN – «עזבנו את עיראק מאונס, אבל עיראק מעולם לא יצאה מלבותינו ולו לרגע אחד», פתח את פנייתו המצולמת. «אני אומנם מביע כאן את דעתי האישית, אבל בטוחני שדברי מבטאים גם את חיבתם של בני הקהילה שלי ואת געגועיהם למולדת ולבניה. זו קהילה שחיה יותר מ־2,600 שנה על האדמה הטהורה ההיא ותרמה רבות לתרבותה. אבל קהילה זו, כאחרות, נפלה קורבן למדיניות של פילוג ועדתיות. כואב לראות את המרקם החברתי העשיר הזה, שכמוהו כשטיח צבעוני, מאוים באובדן גווניו».