Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Eliézer Sudit Sharón, “Hakabtzán” HaGuibór, bimlót 10 shaním lemotó

Eliézer Sudit Sharón, “Hakabtzán” HaGuibór, bimlót 10 shaním lemotó

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אליעזר סודיט שרון

באחד מספריו כתב סודיט-שרון כי היה החבלן שיחד עם לוחם הלח»י אליעזר בן-עמי הרכיב את מטען התפוז שבאמצעותו שמו קץ לחייהם לוחמי הלח»י משה ברזני ומאיר פיינשטיין, עולי הגרדום, בכלא הבריטי. 

את כינויו הוא קיבל בעקבות שוד בנק של שקי כסף שהחרימו הבריטים בימי המנדט מארגון האצ»ל, שבמהלכו אסף מהרצפה מטבע שהתגלגל מתחת לשולחן. «אמרו לי שכל פני חשוב», סיפר לימים, «אז אמרו לי שאני כמו קבצן, אוסף מטבעות».

בתקופת המנדט הוא נעצר על-ידי הבריטים והושלך לכלא, אך הצליח לחמוק במדי שוטר שהוברחו לתאו. במלחמת השחרור פיקד על גדוד 15, שכבש את יפו ובהמשך גם את הכפר מלחה בירושלים

עם חזרתו לארץ, צורף «קבצן» לשירות «המוסד» והיה לאחד מאנשי היחידה שגיבשה את רשימת פושעי המלחמה הנאצים. הוא השתתף במבצע לחיסולו של מי שכונה «התליין מריגה», הרברטס צוקורס. «הפושע הזה היה אחראי ישירות למותם של אלפים», אומר בנו, «אבי סיפר כי צוקורס היה נוהג להשליך ילדים מקומות גבוהות ולירות בהם מהאוויר. את החשבון עמו הוא סגר