Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Iyyar 5784 | ‎20/05/2024

Scroll to top

Top

Ha-historia shel simléi medinát Israel

Ha-historia shel simléi medinát Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – סמל המדינה – מנורה וענפי זית, והשם «ישראל» – הוא סמל די צעיר; צעיר יותר מדגל ישראל וגם מן ההמנון שלנו, התקווה.
עם הקמת המדינה התעורר צורך בסמלים לאומיים – דגל,* סמל מדינה והמנון. מועצת המדינה הזמנית החליטה על הקמת ועדת סמלים, וזו פנתה אל תושבי המדינה וביקשה לקבל הצעות ורעיונות לסמל רשמי למדינת ישראל. מאות הצעות הוגשו לוועדה, ובתהליך ארוך נבחרו שלוש הצעות. אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה לבחור בהצעה שהגישו המעצבים (האחים) גבריאל ומקסים שמיר. וכך, ביום י»א בשבט תש»ט, נבחר סמל המנורה המעוטרת בענפי זית של האחים שמיר לסמל הרשמי של מדינת ישראל.