Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Iyyar 5784 | ‎27/05/2024

Scroll to top

Top

Ha-ím tajaruyót haspórt baót bimkóm miljamót?

Ha-ím tajaruyót haspórt baót bimkóm miljamót?

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בקונגרס הציוני הי»ב, שהתכנס ב-1912 בעיר הנופש קרלסבאד שבצ’כוסלובקיה, הכריזו נציגי תשע מדינות, ובכלל זה גם נציגי ארץ-ישראל, על הקמת ‘הסתדרות המכבי העולמי’. הרעיון של כינוס עולמי של כל הספורטאים היהודים – שכונה אחרי שנים ‘מכבייה’ – לא הועלה באותה התכנסות.

רעיון המכבייה שב ועלה רק במחצית השנייה של שנות ה – 20, כשהקטליזטור הראשי היה יוסף יקותיאלי, מעולי העלייה השנייה (הוא עלה ארצה מרוסיה עם משפחתו בשנת 1909, בהיותו בן 12). יקותיאלי היה כמה שנים אחרי כן מראשי ה’מכבי’ וממייסדי ההתאחדות הארץ-ישראלית לכדורגל.