Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Av 5782 | ‎12/08/2022

Scroll to top

Top

Ha-yehudím ha-Kantonistim jogeguím Simjat Torá

Ha-yehudím ha-Kantonistim jogeguím Simjat Torá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הקנטוניסטים ידעו לרקוד כמו קוזאקים. הם היו גברים גדולים וחזקים וספרי
התורה הכבדים נראו כמו קיסמים בזרועותיהם. הם רקדו במשך שעות ללא
מאמץ; סיפור שמחת תורה אמיתי, על אחת מתקופות החושך שידעו היהודים
תחת שלטון הצאר הרוסי