Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Kislev 5781 | ‎28/11/2020

Scroll to top

Top

Haétz veheadám

Haétz veheadám

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – העצים חיים בהרמוניה ומאפשרים זה לזה לגדול. מחלקים הם ביניהם את מרחב הגידול. גם על האדם לנהוג בדרך דומה, ולאפשר לרעיו לחיות בעולמו של הבורא ולא להצר את צעדיו