Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Nisan 5783 | ‎01/04/2023

Scroll to top

Top

Haétz veheadám

Haétz veheadám

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – העצים חיים בהרמוניה ומאפשרים זה לזה לגדול. מחלקים הם ביניהם את מרחב הגידול. גם על האדם לנהוג בדרך דומה, ולאפשר לרעיו לחיות בעולמו של הבורא ולא להצר את צעדיו