Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Tishri 5782 | ‎25/09/2021

Scroll to top

Top

Hakráv al Guivát haRádar, beMiljémet Shéshet ha-Yamím

Hakráv al Guivát haRádar, beMiljémet Shéshet ha-Yamím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חיים חפר                                  

      “כאן על ההר הזה אני עומד
ואני יצחק ואני אברהם
ועיניי צופות אל בקעת הנהר
ושבות אל שפלת הים ” […]

“כאן על ההר הזה אני עומד
ואני דוד ויהונתן ודם חללים
ועיני תועות בין כרמי השומרון
וחוזרות לחפש את הר המוריה בין המגדלים.”[…]

“ואני משפיל את עיניי
והולך ל אל עמק המתים
ורואה את הרבים כל כך שנפלו בצבא המעטים.”[…]

“ושם אחד יעקב לוי בן חמש-עשרה, תחת אבן נח
ולידו אחדים שעלו ארצה בתש”ח ונפלו בתש”ח.
ירושלים – “הראל” סביב לך – אומרים […]
רעיי אשר נותרו על ההר.”