Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tishri 5784 | ‎24/09/2023

Scroll to top

Top

Hakráv al Guivát haRádar, beMiljémet Shéshet ha-Yamím

Hakráv al Guivát haRádar, beMiljémet Shéshet ha-Yamím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חיים חפר                                  

      «כאן על ההר הזה אני עומד
ואני יצחק ואני אברהם
ועיניי צופות אל בקעת הנהר
ושבות אל שפלת הים » […]

«כאן על ההר הזה אני עומד
ואני דוד ויהונתן ודם חללים
ועיני תועות בין כרמי השומרון
וחוזרות לחפש את הר המוריה בין המגדלים.»[…]

«ואני משפיל את עיניי
והולך ל אל עמק המתים
ורואה את הרבים כל כך שנפלו בצבא המעטים.»[…]

«ושם אחד יעקב לוי בן חמש-עשרה, תחת אבן נח
ולידו אחדים שעלו ארצה בתש»ח ונפלו בתש»ח.
ירושלים – «הראל» סביב לך – אומרים […]
רעיי אשר נותרו על ההר.»