Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎29 Nisan 5781 | ‎10/04/2021

Scroll to top

Top

Hazameret Nehama Lifshitz mesaperet al hajalóm shenupátz

Hazameret Nehama Lifshitz mesaperet al hajalóm shenupátz

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הזמרת נחמה ליפשיץ מספרת למה התנפץ לה החלום
במשך שנים הייתה מסורבת עלייה, אך משהגשימה את חלומה לעלות לארץ נהנתה הזמרת מתהילה קצרה, שהסתיימה כשהמפיק שלה פשט את הרגל. כעת היא מבקשת “אל תשכחו את שעבר על יהודי ברית המועצות”