Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Shevat 5783 | ‎30/01/2023

Scroll to top

Top

Jafirót ha-Kíshle megalót et Armón Hórdus veod

Jafirót ha-Kíshle megalót et Armón Hórdus veod


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לסיכום, בחפירה נחשפו שבע שכבות מתקופות שונות בתולדות העיר:
1. בית המעצר מתקופת השלטון הבריטי והירדני.
2. מבנה תורכי.
3. שרידי תעשיה מן התקופה הצלבנית.
4. קירות תמך השייכים לארמון הורדוס.
5. מערכת ניקוז השייכת לארמון הורדוס.
6. החומה החשמונאית מן המאה הב’ לפנה»ס