Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎29 Adar 5783 | ‎22/03/2023

Scroll to top

Top

Makor tefilat Kol Nidré he-atiká

Makor tefilat Kol Nidré he-atiká

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כל נדרי.
עניין התרת נדרים בתחילת השנה, ללא תפילה מיוחדת
מופיע כבר בתלמוד בבלי, בעקבות המשנה.
לא ידוע בוודאות מתי חוברה התפילה או הוכנסה לסדר התפילה,
ומדוע הועתק נושא הנדרים מראש השנה ליום כיפור.
אחד המקומות הבודדים שנותרו במנהגם שלא לומר
כל נדרי עד לתקופה מאוחרת, הוא בית הכנסת הגדול
בעיר אלג׳יר, כפי שמעיד ר׳ יהודה עייאש.