Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Tishri 5784 | ‎30/09/2023

Scroll to top

Top

Meguilát séfer Devarím shemajár Moses Wilhelm Shapira laMuseón haBríti mistabéret keló mezuyéfet

Meguilát séfer Devarím shemajár Moses Wilhelm Shapira laMuseón haBríti mistabéret keló mezuyéfet

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פתאום, כמעט 140 שנה אחרי הפרשה המסעירה של מוזס וילהלם שפירא – אחרי שצוות חוקרים קבע שהמגילות שהציג אינן אלא זיוף, ואחרי ששפירא המבויש והמושפל שם קץ לחייו, ואחרי שהמגילות ובהן קטעים מספר דברים נעלמו כלא היו – הכול מתהפך. פתאום עולות טענות ששפירא דיבר אמת לאמיתה, ושהמגילות שסיפק אכן היו עתיקות מאוד, מימי בית ראשון ליתר דיוק. ואם כך הדבר, מעבר לעוול האישי שנגרם לו, מדובר בהחמצה עצומה למחקר המקרא, ההיסטוריה וארץ ישראל – אבל ייתכן שאפשר להשלים את החסר.

לדעת דרשוביץ, מגילת ספר דברים איננה מבוססת על ספר דברים, אלא להפך – ספר דברים מבוסס עליה. התוכן של הטקסט הזה די דומה, לדבריו, לחלקי הסִיפֵּר של חומש דברים, כלומר לחלקים שבהם משה משחזר את אירועי שנות המדבר. זאת להבדיל מחלק «החוקים» – רשימת המצוות הארוכה הנפתחת בתחילת פרק י»ב, בפסוק «אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ», ומסתיימת בסוף פרק כ»ו במילים «היום הזה ה’ א־לוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים». במגילה של שפירא מופיע חלק הסיפר בלבד, בהבדלים מסוימים מהגרסה המוכרת לנו מהתורה. הדיבר העשירי במגילת ספר דברים, למשל, הוא «לא תשנא את אחיך בלבבך»; בספרי התורה מופיע ציווי כזה בחומש ויקרא פרק י»ט, והוא איננו חלק מעשרת הדברות.