Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Sivan 5784 | ‎19/06/2024

Scroll to top

Top

“Mi Yishafél Umi Yarúm”. Sipur al he-ashír sheibéd kol tikvá

“Mi Yishafél Umi Yarúm”. Sipur al he-ashír sheibéd kol tikvá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הוא הרשה לו להוציא את הכסף מבית העלמין ואמר לו: «לא כך צריך יהודי לתת צדקה. אצל היהודים כרוכים המושגים «צדקה ומשפט» ביחד. צדקה באה יחד עם המשפט, היינו שמי שנותן את הצדקה צריך לבחון את עצמו ולשפוט את עצמו, לאמר: מדוע זה אני היחסן, שיש לי כסף ואפשרות לתת צדקה ולאחרים אין? מדוע אני הוא הנותן ולא המקבל? הרי זה יכול היה להיות גם להיפך. כשהיהודי נותן צדקה עליו לדעת כי יותר ממה שהוא נותן, הוא מקבל»..