Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Adar I 5784 | ‎23/02/2024

Scroll to top

Top

MiYóm Kipúr bebeít haknéset lamiljamá beRamát haGolán, im Miko Menachem

MiYóm Kipúr bebeít haknéset lamiljamá beRamát haGolán, im Miko Menachem

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – המלחמה נפתחה בשבת, יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973 סמוך לשעה 14:00, במתקפת פתע של הצבא הסורי. המתקפה, אשר תואמה עם המצרים והחלה במקביל לקרבות בתעלת סואץ, כללה מאמץ של שלוש דיוויזיות סוריות אשר תקפו את כוחות צה»ל לאורך הקו הסגול. כישלון המודיעין הישראלי וההטעיה הסורית הביאו לכך שצה»ל לא היה ערוך למלחמה ואל מול 800 הטנקים בשלוש הדיוויזיות הסוריות עמדו בשעות הראשונות של המלחמה 177 טנקים ישראלים בלבד. עד מהרה ניצלו הסורים את העדיפות המספרית והחלו לעבור את הגבול במספר מקומות בדרום ומרכז הרמה, תוך שהם תופסים שטח נרחב באזור חושניה, ובשיא אף הגיעו לאזור גמלא, מרחק של כ-7 ק»מ מהכנרת. בשעות הראשונות למלחמה אף תפסו הסורים את מוצב החרמון.