Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎6 Nisan 5784 | ‎14/04/2024

Scroll to top

Top

Netuním al majané ha-hashmadá Auschwitz

Netuním al majané ha-hashmadá Auschwitz

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יותר מכל מחנה השמדה אחר, הפך לסמל «הפתרון הסופי» וסמל לרוע האנושי. נרצחו בו
כמיליון וחצי אסירים
רובם יהודים. בנוסף להם בוצע במחנה
רצח צוענים, שבויי מלחמה
מברית המועצות, ואסירים פוליטיים מפולין וממקומות נוספים