Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Sivan 5784 | ‎16/06/2024

Scroll to top

Top

Nitgalá merkaz leyitzur zjujit mehameá hareviít beIsrael

Nitgalá merkaz leyitzur zjujit mehameá hareviít beIsrael

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מרכז עולמי לייצור זכוכית נחשף בצפון
במהלך חפירה שנערכה באתר העבודות של פרויקט הקמת המסילה, בין צומת העמקים וצומת יגור, נתגלו שרידי הכבשנים הקדומים בארץ.
תגלית ארכיאולוגית עולמית נחשפה לאחרונה בחפירה של רשות העתיקות במסגרת פרויקט הקמת רכבת העמק של חברת נתיבי ישראל.