Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Sivan 5783 | ‎28/05/2023

Scroll to top

Top

Papirus teudát mishlóaj ben 2700 shaná, shenijtáv bo beivrít Yerushaláyim, nimtzá bemearót midbár Yehudá

Papirus teudát mishlóaj ben 2700 shaná, shenijtáv bo beivrít Yerushaláyim, nimtzá bemearót midbár Yehudá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מבית ראשון: «ירושלים» בעברית
רשות העתיקות חשפה תעודה נדירה מתקופת בית ראשון מהמאה ה-7 לפני הספירה, ובה ציון מפורש של שם העיר ירושלים. התעודה נשדדה והוחבאה במנהרה בהרי יהודה, רק לאחר מבצע מורכב היא נחשפה .
החוקרים גילו שתי שורות הכתובות בכתב עברי קדום: «[מא]מת. המלך. מנערתה. נבלים. יין. ירשלמה». הטקסט מתאר את שולחת המשלוח (אמת המלך), שם היישוב ממנו נשלח המשלוח (‘נערתה’, בגבול אפרים ובנימין), תוכן הכדים (‘יין’), כמותם (‘נבלים’) ויעדם (‘ירשלמה’).