Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Adar 5781 | ‎01/03/2021

Scroll to top

Top

Ruth haMoaviyá; ba-Mikra, bedivré JaZaL ubasafrút haivrít hajadashá

Ruth haMoaviyá; ba-Mikra, bedivré JaZaL ubasafrút haivrít hajadashá


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – רות המואבייה
רות המואבייה היא אחת משתי הנשים
הקדיש ספר לדמותה ולקורותיה – שהתנ”ך
מגילת רות.
רות, כלתה של נעמי, התאלמנה בצעירותה, וכאשר החליטה נעמי
לחזור למולדתה, לבית לחם יהודה, התעקשה רות להילוות אליה