Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Sivan 5784 | ‎16/06/2024

Scroll to top

Top

Sasha Argov: musicái gaón, baal ve-aba

Sasha Argov: musicái gaón, baal ve-aba


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – השבט של סשה ארגוב מספר על החיים במחיצתו של גאון
למעלה מ- 1,200 לחנים הוציא
סשה (אלכסנדר) ארגוב, בהרמוניה
מיוחדת ותמיד בטוויסט
מפתיע שחורג מהמסגרת המקובלת
«הרעות», «הוא לא ידע את שמה»,
הכל זהב» ו»שיר משמר», הם»
מפסקול חיינו רק חלק
שאותו היטיב לנגן מי
שהיה לדעת רבים גדול המלחינים