Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Iyyar 5784 | ‎27/05/2024

Scroll to top

Top

Shaar Mekuvan: Milón jadash u-meudkan le-Arvit

Shaar Mekuvan: Milón jadash u-meudkan le-Arvit


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – עדכון המילון הוותיק לערבית
פרופ’ פסח שנער (1914–2013) היה מגדולי חוקרי תרבות האסלאם באוניברסיטה העברית בירושלים
דוד איילון (1914–1998) היה מחשובי חוקרי האסלאם ומייסד חקר הממלוכים באוניברסיטה
העברית, וחתן פרס ישראל לשנת תשל»ב (1972). איילון ושנער הוציאו מתחת ידם
מילון מעולה בהתחשב בתנאים שבהם עבדו. בדרך כלל מילון הוא הפרי הבשל של עשרות שנות מחקר
arabdictionary.huji.ac.il

Etiquetas