Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Kislev 5783 | ‎01/12/2022

Scroll to top

Top

Shiv’át haminím shel Eretz Israel

Shiv’át haminím shel Eretz Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אין ספק שאזכורם השכיח של ‘שבעת המינים’ במקרא כגידולים חקלאיים מעיד על מרכזיותם כגידולי יסוד בכלכלת הארץ ומשקף את חשיבותם בסל המזונות המקראי. דומה שסדרם בפסוקים אינו מקרי: הם נזכרו על פי סדר חשיבותם וסדר הבשלתם. מבין הדגניים: ה’חיטה’ היא הראשונה בחשיבותה ואחריה ה’שעורה’. מבין עצי הפרי הבכורה הייתה ל’גפן’ ולמוצריה, לאחר מכן ה’זית’, ה’תאנה’ וה’רימון’. אלו הם גם הגידולים שבויתו לראשונה על ידי האדם. גידולים אלה מתאפיינים בתוצרי מזון בעליי חיי מדף ארוכים.