Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎1 Tevet 5782 | ‎05/12/2021

Scroll to top

Top

Simlát hayaldá hapartizanit

Simlát hayaldá hapartizanit

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שמלת הילדה הפרטיזנית

כשפרצה המלחמה ברחו צילה וכילר ואמה ליערות והצטרפו לפרטיזנים. “אמא ירתה באוקראיני שעקב אחרינו, ומהחולצה שלו תפרה לי שמלה. שמרתי אותה כל השנים, אבל עכשיו אני רוצה למסור אותה, כדי שהסיפור של אמי ייוודע” . פרויקט “לאסוף את השברים” של יד ושם.