Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Kislev 5783 | ‎01/12/2022

Scroll to top

Top

Sipúr ha-menorá mi-Marakesh, meét Zina Rabinovitch

Sipúr ha-menorá mi-Marakesh, meét Zina Rabinovitch

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לא זהב ולא אבנים יקרות, קפץ כנגד הרופא בן-הראש כאילו נשכו נחש, – ואף לא כסף!
מנורתי שמה, מנורה פשוטה עשויה נחושת ! ואני חייב להביאה לארץ ישראל בעצם ידי. כך נשבעתי לאבי , עליו השלום! ואף הוא הבטיח את הדבר לאביו. כי זה מאות בשנים שהמנורה עוברת מיד ליד.