Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎04/03/2024

Scroll to top

Top

Sipur le-Tu Bi-shvat: Harimón she-hetzil

Sipur le-Tu Bi-shvat: Harimón she-hetzil


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הרימון שהציל

סיפור לט»ו בשבט

על שפת ים הכנרת, בבקתה קטנה לא הרחק מטבריה, התגורר לו יהודי בשם ניסים כנורי.
ניסים זה היה יהודי עני מרוד. לא היו לו שדות או כרמים, כי אם עץ רימון בודד אחד שעמד ליד הבקתה הקטנה. במשך השנה כולה הוא היה יושב ולומד בצל ענפי העץ העבים. כאשר הפירות היו מבשילים לא היה קץ לשמחת ניסים ומשפחתו. הם היו אוכלים מן הפרות ומתפרנסים ממכירת רימונים. מובן מאליו כי פרנסה בשפע לא היתה לו, לניסים