Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Iyyar 5784 | ‎22/05/2024

Scroll to top

Top

Tadmor: ha-ir ha-kdumá bemidbár Suria

Tadmor: ha-ir ha-kdumá bemidbár Suria

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחר שהתגבר שלמה על חמת צובה, כבש גם את תדמור ובנה אותה מחדש בין שאר ערי המסכנות שבנה בחמת (דברי הימים ב ח, ג-ד), כתחנות משמר להגנה על דרכי ממלכתו הרחבה ש»בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה» (מלכים א ה, ד). וכך מסופר במקרא:
«ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון ואת בעלת ואת תמר (הקרי: תדמר) במדבר בארץ» (שם ט, יז-יח).
כיוון שאין הכתוב מסמן את שם הארץ, והערים המנויות שם הן בארץ יהודה או על גבולה, יש מקיימים את הכתיב: ‘תמר’, ומזהים אותה עם העיר תמר בדרום מערב לקצה ים המלח, שהיא בתחום הארץ. אולם תרגום יונתן ופרשנינו הקדמונים קיבלו את הקרי: ‘תדמור’.