Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Trieste

Yahadút Trieste, lifnéi veajaréi haShoá

28 Nisan 5780 (21/04/2020) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך אלפי שנות קיומה טריאסטה החליפה ידיים ועברה בין השליטים והמעצמות, כי כולם רצו להחזיק בנמל שלה ובמרחביה הכחולים. למרחבים הכחולים האלה היה תפקיד משמעותי בהיסטוריה היהודית החדשה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם … Leer más