Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Sivan 5783 | ‎11/06/2023

Scroll to top

Top

Tefilat ha-gueshem

Tefilat ha-gueshem


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בתפילת שמונה עשרה אנו מזכירים בברכת תחיית המתים את שבחו של הקב»ה על כך
שמוריד גשם לעולם. ברכה זו נקראת «גבורות» כי מסדרים בה את שבחו של ה’ על
גבורותיו, שהוא מכלכל חיים, מחיה מתים, סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים
הגשמים- מגבורותיו של הקב»ה הם. את גבורת גשמים קבעו להזכיר כראש לכולן, כי על
ידי הגשמים באים חיים לעולם