Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎23 Adar 5781 | ‎07/03/2021

Scroll to top

Top

Tefilát haguéshem, sipúr lajág

Tefilát haguéshem, sipúr lajág

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תפילת הגשם / סיפור לחג
תושבי הרובע היהודי שבעיר טבריה, היו מופתעים במידת-מה מהפמליה שהופיעה פתאום בעיר, בין יום-הכיפורים לחג-הסוכות. ימיו של היישוב היהודי המתחדש בטבריה לא היו מרובים. רק כעשרים וחמש שנים קודם לכן שבו כמה עשרות משפחות יהודיות, כולן ספרדיות, בעידודו של המושל המוסלמי דהר אל-עמר, והקימו מחדש את היישוב היהודי בעיר-קודש זו. היהודים התגוררו בכמה חצרות סמוכות, וכך יצרו רובע שכולו יהודי.