Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Tammuz 5784 | ‎20/07/2024

Scroll to top

Top

Yehudéi Eretz Israel beinehém teimaním shelajamú batzavá habríti, haluméi krav shenishkejú

Yehudéi Eretz Israel beinehém teimaním shelajamú batzavá habríti, haluméi krav shenishkejú

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הודי א»י ביניהם תימנים, שלחמו בצבא הבריטי ונפלו בשבי הגרמני, הלומי  קרב שנשכחו (ד»ר אמנון מעבי)                                                                                                                             

סיפרו מבוסס על מחקר ראשוני אודות עולי/יוצאי תימן במאבק הביטחוני בא»י ועילה החל משנת 1908 וכלה ביום בכרזת המדינה ה-15 במאי 1949. המחקר ארך שנתיים ימים והתמקד על השתתפותם במאבק הביטחוני החל בארגון «השומר» (1908), דרך הגדודים העבריים במלה»ע הראשונה (1918-1914), המחתרות, חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים, וכלה בחילות הצבא הבריטי במהלך מלה»ע השנייה (1945-1939).

מטרת הספר היא לבחון את היקף השתתפותם ומידת תרומתם של עולי/יוצאי תימן במאבק הביטחוני, את היקף השתתפות במגזר הנשי במאמץ הביטחוני, את פריסת משכנות תימן ביישוב היהודי אשר יצאו להתנדב ולהתגייס כל אחד/ת לפי מצפונו/ה ואת התמורות שחלו בהן ובחברה המגזרית.
הספר בנוי מארבעה שערים לטובת מעקב רציף ושיטתי אחר האירועים לפי המסגרות הביטחוניות והתמורות:
שער ראשון- משלטון הסולטן אל שלטון המנדט (1948-1908).
שער שני- משכנות עולי/יוצאי תימן בא»י.
שער שלישי- עולי/יוצאי תימן במחתרות.
שער רביעי- עולי/יוצאי תימן במדים בריטיים.
ספר זה הינו מחקר תיעודי חשוב ומכונן להבנת עומק השתלבותם ומחויבותם של בני העדה ובנותיה בהוויה הביטחונית בארץ, וכמשמע לן, בהוויה ובחוויה הציונית – אשר הייתה נחלת כלל היישוב לאורך המאבק להקמת מדינה יהודית ריבונית.