Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Heshvan 5782 | ‎26/10/2021

Scroll to top

Top

Yod Zain Be-Tamuz umashmautó

Yod Zain Be-Tamuz umashmautó


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – צום י”ז בתמוז מכונה צום הרביעי כדברי הנביא זכריה: “כה אמר ה’ צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו” (זכריה ח’, י”ט)