Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Adar I 5784 | ‎01/03/2024

Scroll to top

Top

Yod Zain Be-Tamuz umashmautó

Yod Zain Be-Tamuz umashmautó


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – צום י»ז בתמוז מכונה צום הרביעי כדברי הנביא זכריה: «כה אמר ה’ צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו» (זכריה ח’, י»ט)