Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Tammuz 5782 | ‎07/07/2022

Scroll to top

Top

155 shana lehuledet Ludwik Lazar Zamenhof, mamtzí ha-Esperanto

155 shana lehuledet Ludwik Lazar Zamenhof, mamtzí ha-Esperanto


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בעיר הולדתו, שהיתה ממוקמת על גבול רוסיה-פולין, שרר מתח אתני רב בין קבוצות האוכלוסין השונות (רוסים, גרמנים, פולנים). עובדה זו השפיעה, ככל הנראה, על כך שהגה, עוד בהיותו תלמיד תיכון בוורשה, את רעיון האספרנטו – שפה מלאכותית בינלאומית קלה ללימוד, אשר תגביר את הסובלנות ותשפר את התקשורת בין העמים